ﭘﯿﮏ دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن وارد اﺳﺘﺎن گلستان ﺷﺪ
تعداد بازدید تعداد بازدید: 1,077 تاریخ ارسال تاریخ ارسال: ساعت 10:17 ق.ظ، دوشنبه، 1 آبان، سال 1391 نظرات بدون نظر

رادکانا: به مناسبت گرامیداشت روزجهانی نابینایان باشعارجهانی«تلاش برای توانمندی نابینایان وکم بینایان» ،ﭘﯿﮏ دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان:به مناسبت گرامیداشت روزجهانی نابینایان باشعارجهانی«تلاش برای توانمندی نابینایان وکم بینایان» ،ﭘﯿﮏ دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن توسط رحمت ا…آزاد-“دوﭼﺮﺧه ﺳﻮار آﻣﻠﯽ” ﮐهﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از نابینایان از استانﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد تا پیام دوستی نابینایان استان مازندران رابه استانهای گلستان،خراسان شمالی ورضوی برساند عصر شنبه 29مهرماه وارد اداره کل بهزیستی استان گلستان شد.
دراین مراسم که بااستقبال وبدرقه مدیرکل ،معاونین ومسئولین بهزیستی گلستان همراه بود،رحمت ا..آزاد-حامل پیک دوستی معلولین گفت:قصد دارم این استانها را رکاب بزنم وشهر به شهرحامل پیام معلولین بویژه نابینایان عزیزباشم .
وی درادامه افزود:بااین سفرمی خواهم ارتباط وپیوستگی بین استانها رابخصوص تشکل های معلولین رامستحکم نمایم وبتوانم نقاط قوت وتجربیات مفیدانجمنهای معلولین رابه یکدیگر انتقال دهم تاقدمی هرچندکوچک درجهت رفع معضلات این عزیزان برداشت .
وی خاطرنشان کرد:تمام سختی های راه تحمل خواهم کرد برای اینکه به ملتم بگویم درکشورمان معلولین بسیارموفقی داریم ودیگرمعلولینمان نیزمی توانندموفق باشند به شرطی که بسترمناسبی فراهم باشد.درپایان ایشان استان گلستان رابه مقصداستانهای خراسان شمالی ورضوی رکاب زدند.
گفتنی است اﯾﻦ دوﭼﺮﺧه ﺳﻮار ﺳﻔﺮ ﺑه50کشور جهان را بادوچرخه درپرونده دارد،ازجمله: ﮐﺸﻮرھﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﺗﺮﮐﯿه، روﺳﯿه و ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻧﺎﻣه ورزﺷﯽ ﺧﻮد
ﺑه ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رحمت ا…آزاد که از اﻋﻀﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﭼﺮﺧه ﺳﻮاری اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑه ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮏ دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ.

ارسال نظر